RODO

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązywać będą przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochrony danych) (dalej: „Rozporządzenie”). Niniejsze Rozporządzenie wprowadza szereg zmian dotyczących obowiązków podmiotów przetwarzających dane osobowe. Jego celem jest rozszerzenie i ujednolicenie praw do ochrony danych osobowych obywateli Unii Europejskiej.

Kto jest administratorem danych?

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest PLAN GROUP sp. z o. o. z siedzibą Juliusza Słowackiego 19, 80-257 Gdańsk wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000971382, NIP 5842817738, REGON: 52200431800000.

Jakie dane gromadzimy?

Przetwarzamy Państwa dane w następujących celach:
podjęcia na Państwa żądanie wszelkich działań zmierzających do zawarcia umowy i wykonania umowy, w tym również w celu dostarczania usług dostępnych za pośrednictwem serwisu https://plandigital.pl/ (art. 6 ust. 1 lit.b Rozporządzenia), wypełniania wszelkich ciążących na nas obowiązków prawnych w związku z podjętą współpracą (art. 6 ust. 1 lit.c Rozporządzenia), cel ten związany jest z obowiązkami prawnymi przechowania określonych dokumentów przez czas wskazany w przepisach prawa, np.: art. 74 ust. 2 pkt 1-8 Ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2017 r. poz. 1858); art. 8b ust. 3 w zw. z art. 9k Ustawy z dnia 16.11.2000r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2000 nr 116 poz. 1216); art. 86 §1 i 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. 1997 nr 137 poz. 926). w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia); w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia); w celu przyjmowania zgłoszeń i zapytań, które do nas Państwo kierujecie oraz udzielania na nie odpowiedzi co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia);  w celu zapewniania użytkownikom serwisu https://plandigital.pl/ możliwie jak najwyższej jakości świadczonych usług oraz funkcjonalności serwisu poprzez działania takie jak analiza statystyk wizyt i zachowań użytkowników serwisu, optymalizacja działań marketingowych co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia), w określonym celu na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w jednym lub większej ilości celów (podstawa z art. 6 ust.1 lit. a) Rozporządzenia) – jeśli wyrazi Pan/Pani zgodę na wykorzystywanie swoich danych, treść tej zgody będzie określać w jakim konkretnie celu będziemy przetwarzać te dane. Informujemy, iż we wskazanych wyżej celach nie będziemy dokonywać profilowania, czyli zautomatyzowanej analizy Pana/Pani danych i opracowania przewidywań na temat preferencji lub przyszłych zachowań (profilowanie oznacza, np. w przypadku profilowania marketingowego określanie, którą ofertą może być Pan/Pani najbardziej zainteresowany/a w oparciu o wcześniejsze Pana/Pani wybory).
W przypadku zmiany decyzji dotyczącej dokonywania profilowania zostanie Pan/Pani o powyższym poinformowany/a poprzez uzupełnienie niniejszej informacji i przesłanie jej na wskazany przez Pan/Panią adres poczty elektronicznej.

Jakie dane należy nam podać?

Do zawarcia umowy / zlecenia wymagamy podania przez danych na formularzu umowy / zlecenia (jeśli ich Państwo nie podadzą, nie zawrzemy umowy / zlecenia i nie wykonamy zamówienia). Dodatkowo możemy poprosić o dane opcjonalne, które nie mają wpływu na zawarcie umowy (jeśli ich nie otrzymamy, nie będziemy mogli, np. dzwonić pod numer kontaktowy).
W trakcie trwania umowy / zlecenia, świadcząc usługi, wchodzimy w posiadanie innych Pani/Pana danych. Pojawienie się u nas Pani/Pana danych osobowych jest konsekwencją działania naszych usług, z których Pan/Pani korzysta.
Zawierając umowę lub w czasie trwania umowy, może Pan/Pani dodatkowo np. zamówić usługi nieobjęte dotąd umową / zleceniem. Jeżeli będzie to wymagało wykorzystania Pani/Pana danych w sposób inny niż opisany w tym dokumencie, brakujące informacje uzupełnimy i przekażemy, o ile to możliwe, przed uzyskaniem danych. W pozostałym zakresie informacje o przetwarzaniu danych zawarte w tym dokumencie pozostaną aktualne. Odwiedzając witrynę serwisu https://plandigital.pl/ możemy zbierać od Pana/Pani informacje takie jak identyfikatory cookie lub informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych powiązanych technologii, które w niektórych przypadkach mogą mieć charakter danych osobowych. Więcej informacji na temat stosowania technologii cookie znajdą Państwo w Naszej Polityce Plików Cookies (EU) https://plandigital.pl/polityka-plikow-cookies-eu/

Komu możemy udostępniać Państwa dane osobowe?

Organy władzy publicznej, w zakresie, w którym nie otrzymują danych w ramach konkretnego postępowania na podstawie prawa (w zależności od podstawy kompetencyjnej); Podmioty, które przetwarzają Pana/Pani dane osobowe w imieniu firmy na podstawie zawartej z Firmą umowy powierzania przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające). Będą to, m.in.: informatycy, firmy archiwizujące, podmioty świadczące usługi bankowe i płatnicze, firmy hostingowe. Zewnętrzni administratorzy danych (tzw. Równoległy Administrator, któremu dane są udostępniane, np. radcy prawni i adwokaci, podmioty prowadzące działalność kurierską lub pocztową, podmioty nabywające wierzytelności – w razie niezapłacenia przez Państwa naszych faktur w terminie), Odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej, jeżeli podejmiemy decyzję, o takim przekazaniu.

Przez jaki czas będziemy przechowywać Państwa dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w punkcie 1 celów przetwarzania, tj.: w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana z PLAN GROUP sp. z o. o. przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie: przez okres wymagany przez przepisy prawa, np. dla przechowywania określonej dokumentacji księgowej i określonych danych zgodnie z przepisami podatkowymi; przez okres wynikający z prawnie uzasadnionych interesów firmy (tj. okres przedawnienia dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń), w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na firmie w związku z prowadzeniem działalności prawnej i realizacją zawartych umów, przez wyznaczony prawem okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez firmę; w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych lub innych działań podejmowanych w ramach realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania; w zakresie marketingu i promocji usług oferowanych przez Administratora – przez okres do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych; w zakresie wyrażonej zgody – do czasu jej wycofania.

Przekazywanie danych do Państw trzecich.

Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). Ale może się okazać, że w czasie trwania umowy / zlecenia zdecydujemy się o przekazaniu danych poza EOG – wyłącznie w zakresie, na jaki pozwalać nam będzie prawo. Do takiego przekazania dojdzie w sytuacji, kiedy państwo trzecie zapewni odpowiednią ochronę Pani/Pana danych osobowych lub zostaną wdrożone odpowiednie zabezpieczania danych, wymagane przez prawo.

Prawo do dostępu i poprawiania danych.

Przysługują Państwu następujące uprawnienia:
prawo dostępu do przetwarzanych przez nas danych osobowych (art. 15 Rozporządzenia), prawo do sprostowania powierzonych danych osobowych, w tym ich poprawianie (art. 16 Rozporządzenia), prawo do usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”)- jeżeli Pani/Pana zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Pani/Pana dane, może Pani/Pan zażądać, abyśmy je usunęli(art. 17 Rozporządzenia), prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – może Pani/Pan zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panią/Panem działań, jeżeli Pani/Pana zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Pani/Pana temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chce Pani/Pan, żebyśmy je usunęli, bo są Pani/Panu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Panią/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych (art. 18 Rozporządzenia),
Prawo do przenoszenia danych – ma Pani/Pan prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „.csv”) dane osobowe Panią/Pana dotyczące, w których posiadaniu jesteśmy na podstawie umowy lub Pani/Pana zgody. Uprawnienie to będzie Pani/Panu przysługiwało, gdy będziemy posiadać Pani/Pana dane w formacie elektronicznym – gdy będziemy posiadać Pani/Pana dane jedynie w formie papierowej nie będą Państwo mieli możliwości skorzystania z tego uprawnienia. Może Pani/Pan zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi (art. 20 Rozporządzenia), prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (w każdej chwili ma Pani/Pan prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody) – art. 7 ust. 3 Rozporządzenia. Cofnięcie Pani/Pana zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody występuje poprzez wysłanie wiadomości mailowej na adres: rodo@plandigital.pl
W celu skorzystania z powyższych uprawnień, prosimy o przesłanie wniosku o odpowiedniej treści na adres firmy lub złożenia go osobiście w biurze w Gdańsku, al. Grunwaldzka 413.

Prawo do wniesienia sprzeciwu

Niezależnie od praw wymienionych wyżej może Pan/Pani w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych (w tym profilowania, o ile jest dokonywane) na potrzeby marketingu bezpośredniego – art. 21 Rozporządzenia. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W szczególnych sytuacjach może Pan/Pani w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Pana/Pani danych osobowych (w tym profilowania, o ile jest dokonywane), jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny – art. 21 Rozporządzenia. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją: ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Więcej informacji możecie Państwo znaleźć w art. 21 Rozporządzenia.

Informacja o dobrowolności podania danych

W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy / zlecenia, podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem zawarcia tej umowy / zlecenia. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji tej umowy / zlecenia.

Informacja o zmianie celów przetwarzania danych przez administratora

Informacja o zmianie celów przetwarzania danych przez administratora
Jeżeli Firma zdecyduje przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem poinformujemy Pana/Panią, o tym innym celu oraz udzielimy wszelkich innych stosownych informacji.

Zgoda

Jeżeli wykorzystanie przez nas Pana/Pani danych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone cele wykorzystania Państwa danych. Taka zgoda może umożliwiać, np. udostępnienie danych innym podmiotom na potrzeby ich akcji promocyjnych lub automatyczne podjęcie decyzji w oparciu o Państwa dane i na Państwa żądanie albo kontakt telefoniczny/mailowy z Panią/Panem celem przekazywania informacji o przebiegu realizacji umowy. Udzieloną nam zgodę może Pan/Pani w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Pana/Pani danych przed cofnięciem takiej zgody). Cofnięcie zgody następuje przez stosowną informację, zgodnie z punktem lit. g pkt 1 rozdziału „Prawo do dostępu i poprawiania danych” niniejszego dokumentu.

Jeżeli wyrazi Pan/Pani zgodę na wykorzystywanie swoich danych, treść tej zgody będzie określać, w jakim celu będziemy przetwarzać te dane. Zgoda dla przetwarzania Pana/Pani danych będzie stosowana tylko w celach, w których nie znajdą zastosowania inne przesłanki przetwarzania wskazane w lit. a)-e) powyżej.

Prawo do skargi

Jeżeli w Państwa opinii przetwarzanie danych osobowych przez PLAN GROUP sp. z o. o. narusza przepisy Rozporządzenia, to przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Warunki korzystania

Poniższe odniesienia do „PLAN” odnoszą się do PLAN GROUP sp. z o. o.(dostawcy tej strony).

Prawa autorskie i prawa własności intelektualnej

Wszelkie prawa do treści na stronie w szczególności tekst, grafika, logo, obrazy, pliki wideo i audio należą do PLAN lub stron trzecich i są chronione przez polskie i międzynarodowe prawo własności intelektualnej. Wszelkie prawa są zastrzeżone.

Nieautoryzowane użycie lub rozpowszechnianie treści zawartych na stronie może naruszać prawa autorskie i / lub inne prawa polskie lub międzynarodowe i może podlegać czynnościom sądowym.

Treści zawarte na stronie internetowej są udostępniane i mogą być używane wyłącznie zgodnie z poniższymi zasadami i warunkami. Przeglądanie strony oraz pobieranie materiałów ze strony internetowej jest akceptacją niniejszych warunków i postanowień.

Wykorzystanie znaków towarowych.

Znaki towarowe i marki mogą być używane wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody PLAN zgodnie z niniejszymi warunkami. Wykorzystanie znaków towarowych PLAN w marketingu produktów i usług wymaga uprzedniej pisemnej zgody. 

Treści zawarte na stronie internetowej

Witryna i jej zawartość (w szczególności treści tekstowe, koncepcje, układ wizualny i funkcjonalny) nie mogą być modyfikowane, przekazywane, reprodukowane, publikowane, licencjonowane, przekazywane, sprzedawane lub wykorzystywane do jakichkolwiek innych celów komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody PLAN. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wyłączenia odpowiedzialności

Dokładamy starań aby informacje zawarte na stronie internetowej były aktualne, zweryfikowane i zgodne ze stanem aktualnym jednak nie możemy zagwarantować i przyjąć odpowiedzialności za to, że informacje te są zawsze poprawne, kompletne i aktualne.

PLAN nie ponosi również w żadnym stopni odpowiedzialności za treść (aktualność, zakres itp) zawarte na stronach do których prowadzą linki zawarte na niniejszej stronie.

Materiał zamieszczane przez użytkowników

Wszystkie materiały i komunikaty przekazywane lub publikowane na tej stronie internetowej w związku z korzystaniem z funkcji na stronie będą uznawane za jawne. PLAN ma prawo do korzystania z takich materiałów w celach komercyjnych lub niekomercyjnych.

Podczas korzystania ze strony internetowej użytkownik nie może przekazywać, publikować lub udostępniać żadnych materiałów ani informacji, które są niezgodne z prawem, mogą być postrzegane jako obraźliwe lub w inny sposób mogą być postrzegane jako nieodpowiednie. Treści takie zostaną usunięte ze strony internetowej. PLAN zastrzega sobie prawo do zakończenia świadczenia usług na stronie internetowej, do których użytkownik miał dostęp.

W przypadku, gdy materiały i wiadomości przesłane za pośrednictwem strony internetowej zawierają dane osobowe, zastosowanie mają przepisy RODO.

Polityka plików “cookies"

Poprzez piki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator wykorzystuje te pliki do:

a)  możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu

b)  dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę

c)  do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika.

Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.

Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:

  • Mozilla Firefox: www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
  • Internet Explorer: www.support.microsoft.com/kb/278835/pl
  • Google Chrome: www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
  • Safari: www.safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/

Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Stron Internetowych.